Unitednationsplaza: Leaflets

Unitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: Leaflet Unitednationsplaza: LeafletUnitednationsplaza: Leaflet

Leaflets for the art education program Unitednationsplaza, Berlin, 2006–2007. Offset printing, 105 x 210 mm each. Program organized by Anton Vidokle.