ENG
BMW 구겐하임 랩 베를린 — 개관 행사 초대 이메일 헤더 그래픽

BMW Guggenheim Lab: Berlin Lab E-mail Invitations BMW Guggenheim Lab: Berlin Lab E-mail InvitationsBMW Guggenheim Lab: Berlin Lab E-mail Invitations BMW Guggenheim Lab: Berlin Lab E-mail Invitations BMW Guggenheim Lab: Berlin Lab E-mail Invitations BMW Guggenheim Lab: Berlin Lab E-mail Invitations

BMW 구겐하임 랩 베를린 개관 행사 초대 이메일 헤더 그래픽, 2012년. 각 640 x 266픽셀. 프로그램 기획: 다비트 판 데르 레이르·마리나 니카노르.